Ev Villa Projeleri
Müstakil Ev Villa Projeleri Planları

sermimar@sermimar.net

Villa MüteahhitliğiVİLLA PROJE VE İNŞAATI GENEL ÖZELLİKLER

 • İnşaat sistemimiz mütemati perde beton temelli, betonarme karkas ve ÇELİK KARKAS projelerdir.
 • Projelerimiz En son Deprem yönetmenliğine uygun projelerdir.
 • Yerleşim yeri imar planlarına uygun; İmarlı, İskanlı konutlardır..
 • Betonarme ve ÇELİK yapılardır. Ömürleri 50 Yıl ve fazlasıdır.
 • Depreme dayanıklı ve Enerji verimliliği olan A++ yapılardır.
 • Konut kredisi kullanılabilir.
 • İnşaat yapım süresi inşaat ruhsatı alınmasından itibaren 90 gün ( 3 Ay ) dır.
 • Kullanılacak tüm malzeme Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın teknik şartnamelerine uygun malzemelerdir.
 • Projelerimizde kullanılacak tüm malzemeler garantilidir.
 • Anahtar teslim projelerdir, Size sadece taşınmak ve kullanmak kalır.

VİLLA YAPIM FİYATLARIMIZ NEDEN UYGUN?

 • Proje Maliyetlerini % 20 seviyelerinden % 5 seviyelerine düşürdük: Bünyemizde ve Projelerimiz için Sözleşme yaptığımız Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisleri sayesinde Proje maliyetlerini Düşürdük.
 • Sistem Geliştirdik: Gelişen inşaat teknikleri ve malzemeleri sayesinde Beton Kalıp sistemi geliştirdik. Kurulması ve kullanılması kolay olan beton kalıp sistemi sayesinde işçilikten, ve zamandan tasarruf ettik.
 • Malzeme Alım fiyatlarını Düşürdük: Proje sorumlusu ana firmamız toptan inşaat malzemeleri satışı yapmaktadır. Projeler için malzemeyi uygun fiyata tedarik ediyoruz.
 • Planlama: İnşaat sürecinin doğru organize edilerek zamandan, işçilikten ve Nakliyeden tasarruf ediyoruz, bu tasarruflarımızı müşterilerimize yansıtıyoruz.

VİLLA YAPIMI SÖZLEŞME:

 • Sözleşmelerimizin tamamını Noter onaylı yapıyoruz.
 • Sözleşmelerimizde; Ne yapılacağı, Nasıl Yapılacağı, Ne zaman yapılacağı, Hangi malzemelerin kullanılacağı gibi tüm detaylara yer veriyoruz.
 • İnşaat Sürecinin her aşamasında bilgilendiriyoruz.
 • İnşaat yapım aşamasında iş güvenliği konusunda tüm sorumlulukları alıyoruz.
 • Sosyal Güvencesi (SGK) Olmayan personel çalıştırmıyoruz.

SÖZLEŞME ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER

* Yapmanız Gerekenleri vekalet vererek uygun bir fiyatla yalnızca masrafları karşılayarak yaptırabilirsiniz.
 • Konut yapılmasını istediğiniz Arsanızın güncel tapu kayıtlarını kontrol etmeniz.
 • Belediye kayıtlarından imar durumunun güncel bilgilerini almanız.
 • Arsanız hisseli ise diğer hissedarlardan vekaletname almanız.

VİLLA YAPIMI ÖDEME PLANLARI

ÖDEME PLANI - 1 (Hakediş Şeklinde Nakit Ödeme)

 • Sözleşmenin imzalanması ile - %10
 • Mimari taslak projenin hazırlanması ile - %15
 • İnşaatın ruhsatı alınması ile - %20
 • Zemin betonu atılmasından sonra - %10
 • Duvar, çatı ve pencerelerin tamamlanması halinde - %20
 • Isıtma, ham elektrik tesisatı, yalıtım tamamlandığında- %20
 • Villanın tesliminde - %5

ÖDEME PLANI - 2 (Sözleşme Esnasında Nakit Ödemede İskonto)

 • Sözleşmenin imzalanması ile nakit ödemek isterseniz %5 iskonto uygulanmaktadır.

Ayrıca inceleyebilirsiniz...

Villa Vekaletname ÖrneğiVilla Müteahhitine Verilecek Vekaletname Örneği

Arsa sahibi sözleşme doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilmesi için Müteahhit firma ve müteahhit firma yetkilisini vekil tayin etmiştir.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardan sözleşmeye konu arsanın bilgilerini almak

Arsa üzerine konut yapılabilmesi için ifraz, Yola terk, Birleştirme yapmak

Çap, röperli çap/kroki, imar durumu ve projelerin üretilmesi tasdiki değiştirilmesi

İmar, inşaat ve ruhsat işlerini takip ve sonuçlandırmak.

Elektrik idaresi veya idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması.

Su idaresi ve idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması

Kanalizasyon idaresi ve idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması

Yerel yönetimler ile ilgili yazışmaların yapılması, Noter vekâleti çıkarılması.

Ödemelerin yapılması, İadelerin alınması.İnşaat Ruhsatının alınması, Genel iskanın alınması, Yapı kullanım izninin alınması gibi tüm işlemlerin yapılabilmesi için aşağıda vekil tayin edilen kısmında yer alan kuruluşa ve kruluş yetkililerini kuruluş ve kuruluşun vekil tayin edeceği kuruluş ve kişileri vekil tayin ettim.

Vekil tayin eden.
İşveren (TEBLİGAT ADRESİ)
İmza

Vekil tayin edilen.
Müteahhit Firma (TEBLİGAT ADRESİ )
İmza

Villa Sözleşme ÖrneğiVilla Sözleşme Örneği

TARAFLAR:

Müteahhit firma : ........ (TEBLİGAT ADRESİ )

Arsa sahibi : ........ ( ... ili, ... ilçesi, .... Ada ... Parsel Arsanın Sahibi) (TEBLİGAT ADRESİ)

TANIMLAR:

Müteahhit Firma : ........

Arsa : ..... ili, ....a ilçesi, ... Ada .. Parsel arsa vasıflı taşınmaz.

Arsa Sahibi : .......... ( Tc. No: .... )

Alt Yüklenici: Müteahhit Firma tarafında sözleşmeye konu inşaat faaliyetinde iş üstlenen firmalar.

Avan proje : Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun taraflarca imzalanmış ölçekli çizimi.

Teknik şartname : Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun nasıl inşa edileceğini, hangi malzemelerin kullanılacağını gösteren taraflarca imzalanmış belge.

İş Zaman planı: Sözleşmeye konu inşa edilecek konutun başlangıç ve bitiş sürelerini gösteren taraflarca imzalanmış belge.

Ödeme planı : Arsa sahibi tarafından Müteahhit firmaya yapılacak ödemeleri ve tarihlerini belirten taraflarca imzalanmış belge.

SÖZLEŞME MADDELERİ

Arsa sahibi ve Müteahhit firma ..... TL bedel karşılığında Ekte avan projesi bulunan konutu Ekte bulunan Teknik şartname özelliklerinde Ekte bulunan İş zaman planında belirtilen sürede; Ekte Bulunan Ödeme planına göre ödeme şartlarında müstakil konutun inşa edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

Müteahhit firma yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan Avan projeye uygun inşaa etmekle yükümlüdür.

Müteahhit firma yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan iş zaman palanına uygun sürede tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür.

Müteahhit firma yapımını yüklendiği konut inşaatını sözleşme ekinde bulunan Teknik şartname ye uygun özelliklerde tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür.

Arsa sahibi sözleşme ekinde bulunan ödeme planında belirtilen ödemeleri Müteahhit Firma banka hesap numarasına yapmakla yükümlüdür.

Arsa sahibi arsa üzerinde konut inşaatının yapılabilmesi, arsanın imar mevzuatına uygun hale getirilmesi, inşaat ruhsatının alınması, resmi ve özel kuruluşlara müracaat edilmesi, Elektrik, Su, Atık su, Doğalgaz aboneliği gibi bilumum resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yapılabilmesi veya yürütülebilmesi için Müteahhit firma veya Müteahhit firma yetkilisine vekâletname verecektir.

Arsa sahibinin projede değişiklik istemesi ek sözleşme veya sözleşmenin taraflarca fesih edilerek yeni sözleşme yapılması ile mümkün olur. Teknik şartnamede istenecek değişiklikler tarafların anlaşması ile olur. Arsa sahibinin talebi üzerine Müteahhit firma teknik şartnamede istenen değişikliklerde fiyat farkı isteyebilir .

Arsa sahibi sözleşmeye konu proje dışında bedeli karşılığında müteahhit firmaya ek iş yaptırabilir; Ancak Müteahhit firma Proje dışı işleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Müteahhit firma sözleşme kapsamında sözleşmeye konu konut inşaatı için ek bedel talep edemez.

Konut inşaatının başlamasından Konut teslimine kadar geçen sürede iş ve iş güvenliği müteahhit firmaya aittir.

Bu sözleşme olağan üstü hal durumlarında taraflardan birisinin yazılı talebi üzerine yürürlükten kalkar; Olağan üstü hal kararının ilçe belediye meclisinin onayı ile alınması gerekir.

Müteahhit firma Sözleşme ekinde bulunan iş zaman planına uygun olarak inşaatı yapmaz ise sözleşme fesih edilerek ödeme planındaki bir sonraki aşama bedeli kadar bedeli Arsa sahibine 120 gün içerisinde ödeyecektir.

Arsa sahibi Sözleşme ekinde bulunan ödeme planına uygun ödemeleri yapmaz ise sözleşme fesih edilerek ödeme planındaki bir sonraki aşama bedeli kadar bedeli Müteahhit firmaya 120 gün içerisinde ödeyecektir. Arsa sahibinin ödeme planında belirtilen ödemeler yapılıncaya kadar konutun ve konut yapılan arsanın tüm yasal kullanım hakları müteahhit firmaya ait olacaktır.

Taraflardan birinin ölümü halinde, varisler işbu sözleşmeyi aynen yürütmekle yükümlü olup, sözleşme varisler arasında da geçerliliğini korur.

Müteahhit firma, arsa sahibinin yazılı onayı olmaksızın; her ne sebep ve bahane ile olursa olsun, sözleşme konusu işi kısmen ya da tamamen başkalarına devredemez, ciro edemez. Ancak iş ve imalatların yapımında alt yüklenici taşeron kullanabilir.

İhtilaf halinde taraflar kendi aralarında anlaşırlar. Anlaşamadıkları durumda, her iki taraf birer hakem seçer. Bu iki hakem kendi aralarında bir üçüncü hakem seçer. Bu üç hakem kendi aralarında toplanarak ihtilafa çözüm getirirler. Bu durumda oluşacak hakem heyeti HUMK ( Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu ) anlamında hakemlik müessesi değildir. Aldığı kararların hukuki bağlayıcılığı yoktur. İhtilafın devam etmesi tarafların hakemlerin kararına uymamaları halinde; İstanbul/Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Hakem heyeti ücretleri taraflarca eşit olarak ödenir.

Müteahhit firma ile Arsa sahibi arasındaki akdi ilişki kesilinceye kadar, yukarıdaki tebligat adresine yapılacak bildiriler tarafların şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreslerde yapılacak değişiklikler derhal noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste tarafların bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk adresini bildirmeyene ait olacaktır

Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca Noter huzurunda imzalanması ve Noter onay tarihinde yürürlüğe girer

EKLER

 • Avan Proje (Ne yapılacağını gösterir.)
 • Teknik şartname (Nasıl yapılacağını gösterir.)
 • İş zaman planı ( Yapım süresini gösterir.)
 • Ödeme planı (Ödeme planını gösterir.)
 • Vekâletname (Arsa sahibinin müteahhit firmayı yetkilendirmesini gösterir.)

İMZALAR

Vekil tayin eden.
İşveren (TEBLİGAT ADRESİ)
İmza

Vekil tayin edilen.
Müteahhit Firma (TEBLİGAT ADRESİ )
İmza

Villa Şartname ÖrneğiBETONARME VİLLA TEKNİK ŞARTNAME

Temel, Tavan ve Taşıyıcı sistemler:

Onaylı Mimari ve Statik projeye uygun yapılacaktır.

Duvar ve Bölme sistemleri:

Konut Dış cephe duvarları: TS 4563 Düşey Delikli tuğla ile örülecektir Dış cephe duvar kalınlığı sıvasız 18,5 cm kalınlığında olacaktır

Konut bölme duvarları: TS 4563 Düşey Delikli tuğla ile örülecektir Sıvasız duvar kalınlığı 8,5 cm olacaktır.

Dış cephe: Çimento esaslı sıva ve Dış cephe boyası ile boyalı olacaktır. Dış cephe boyasında Filli Boya Markası kullanılacaktır. Renk seçiminde arsa sahibi tercih kullanabilir.

İç cephe: Islak zeminli bölümler ( Banyo, Wc, ) Çimento esaslı sıva, Diğer bölümler Alçı sıva + Saten alçı sıva Su bazlı iç cephe boyası, Tavanlar Alçı sıva + Saten alçı + Tavan boyası Tavan boyasında Permolit Marka tavan boyası kullanılacaktır. İç cephe boysında iç

İç cephe boyası: Filli boya markalı olacaktır.Arsa sahibi renk tercihi kullanabilir.

İç cephe tavan boyası: Filli boya marka tavan boyası kullanılacaktı.

Kapılar:

Oda Kapıları Amerikan panel kapı olacaktır. Oda kapılarında ADO Kapı markası kullanılacaktır.

Konut Giriş Kapısı, Çelik Kapı: Modello / Star Çelik kapı markası kullanılacaktır. Arsa sahibi Renk ve desen tercihinde bulunabilir.

Pencereler:

PVC doğram Fıratpen Marka Beyaz 70S Modeli kullanılacaktır, Tüm camlar 4+16+4 ISICAM'dır.

Zemin Kaplamaları:

Oda Salon Zemin kaplamaları: Salon: Yerli üretim 8 mm Şilteli ve süpürgelikli Laminant Parke
Oda: Yerli üretim 8 mm Şilteli ve Süpürgelikli Laminant Parke
Banyo, WC :25X40 veya Muadili zemin seramiği
Hol, Antre, Koridor: 40x40 veya muadili zemin seramiği.
Teras: 40x40 veya muadili zemin seramiği.

Fayans - Seramik:

EGE seramik Markalı 1. SINIF, Zemin ve Duvar seramiği kullanılacaktır. Arsa sahibi Renk ve Desen tercihinde bulunabilir.

Parke:

Serfloor - Çamsan Markalı zemin kaplama kullanılacaktır. Arsa sahibi Renk ve Desen tercihinde bulunabilir.

Vitrifiye:

EGE marka vitrifiye kullanılacaktır. Arsa sahibi model tercihinde bulunabilir.

Armatürler:

Newarch marka Armatürler kullanılacaktır. Arsa sahibi Model tercihinde bulunabilir.

Mutfak dolapları:

MDF dolap, Membran kapak. Arsa sahibi renk ve Aksesuar tercihinde bulunabilir.

Çatı ve Çatı Kaplamaları:

Projeye uygun çatı sistemi, Ahşap / Betonarme / Çelik Karkas sistemi üzerinde shingle kullanılacaktır. Su yalıtım için membran uygulaması yapılacak olup, ısı yalıtımı dahildir.

Atık su - pis su tesisatı:

Onaylı Mekanik projeye uygun Fırat marka Atıksu tesisat borluları ve ek parçaları kullanılacaktır. Kanalizasyon bağlantısı yapılacaktır.

Sıhhi tesisat:

Onaylı Mekanik Projeye uygun Fırat marka Sıhhi tesisat boruları ve Ek parçaları kullanılacaktır.

Elektrik Tesisatı:

Onaylı Elektrik projesine uygun olacaktır. Viko marka anahtar ve Priz kullanılacaktır. Arsa sahibi Model ve renk tercihinde bulunabilecektir..

Standart olarak; Çocuk Odası, Yatak Odası, Salon, Mutfak, Banyo ve Wc, Teras, Hol, Koridor

Isıtma Sistemi:

Çocuk odasında 1, Yatak odasında 1, Salon 1 Olmak üzere Klima elektrik tesisatı çekilecek Klimalar konmayacaktır. Aynı şekilde doğalgaz bulunan arsalarda tesisatlar tarafımızca yapılacak olup, kombi, kazan, radyatörler (petekler) ve şömine kapsam dışıdır.

Konut giriş merdivenleri:

Konut giriş merdivenlerinde kaymaz seramik kullanılacaktır. Arsa sahibi renk tercihinde bulunabilir. Kayrak taşı vb. uygulamalar opsiyoneldir.

Bahçe Peyzaj

Peyzaj çalışması (sert zeminler, yeşil alanlar için tesviye ve çimlendirme, bahçe sulama sistemi, bina etrafı tretuvar, bahçe duvarı ve havuz) ayrı bir fiyatlandırmaya tabi olup, tarafımızca yapılabilmektedir.

Villa Yapımı İş PlanıİŞ ZAMAN PLANI

Sözleşmeye konu inşaat süresi 60 gün dür, Ancak bu süre inşaat ruhsatının alınmasından itibaren başlar.

Konut inşaat süresi Müteahhit firmayı bağlar. Bu süreden önce dilediği tarihte Konutu teslim edebilir.

Noter Sözleşmesi

İş zaman planı Noter sözleşmesi yapıldığında başlar.

İnşaat Ruhsatının alınması

Noter sözleşmesinden sonra 30 gün içerisinde inşaat ruhsatının alınması gerekir.

Alınamaması halinde Müteahhit firma inşaat ruhsatı alınamamasının sebeplerini Arsa sahibine yazılı olarak bildirir.

Tarafların rızası ile Sözleşme feshine veya süre uzatımına gidilir.

Temel altı betonunun atılması

İnşaat ruhsatının alınmasından itibaren 10 gün içerisinde Temel altı betonu atılacaktır.

Kaba inşaatın bitirilmesi

Kaba inşaat Temel altı betonun atılmasından 30 gün içerisinde bitirilecektir

Temel, Taşıyıcı kolon ve kirişler, tavan betonu atılması, Dış cephe ve oda bölme duvarları örülmesi ile kaba inşaat bitirilmiş olur.

Anahtar teslimi

Anahtar Teslimi Kaba inşaatın bitirilmesinden 30 gün içerisinde yapılacaktır.

Anahtar tesliminden anlaşılan Konut kullanılabilir durumda teknik şartnamede belirtilen özelliklerde, Kullanım testleri yapılmış, Kullanıma hazır olacaktır. ve Genel iskan raporunun düzenlenmesi için Bağlı olduğu ilgili makama müracaat edilmiş olması gerekir.
 • Sözleşmenin Yapılması : Ruhsat alım çalışmalarının başlaması.
 • İnşaat Ruhsatının Alınması : Sözleşme süresinin başlangıcı
 • Temel Altı betonun atılması : İnşaat Ruhsatının alınması + 10 Gün
 • Kaba inşaatın bitirilmesi : Temel betonun atılması + 30 Gün
 • Anahtar Teslim : Kaba inşaatın bitirilmesi + 30 Gün

İletişim

Tüm projelerle ilgili sorularınız için BURAYA tıklayarak iletişim formumuza ulaşabilirsiniz.

Yağmahan İnşaat Güvencesiyle.. www.yagmahan.com
Adres: Şile Otoban Üzeri Kirazlıdere M. Kışla C. Havuz S. İlhanlar Plaza No: 20 / 8 Çekmeköy / İstanbul
Mobil: +90 505 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN) Tel: +90 216 614 04 34